BHP w zakładzie pracy o czym musisz wiedzieć?

Na pracodawcach spoczywa szereg zadań wśród których kluczowym są te związane z ochroną życia i zdrowia pracowników. Konieczne jest w tym celu zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jesteś przedsiębiorcą zatrudniającym pracowników w swojej firmie? Oto obowiązki, jakie musisz dopełnić w zakresie BHP!

Ogólne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Obowiązki, jakie spoczywają na pracodawcy w zakresie BHP, określają przepisy prawa, a dokładnie art. 207 Kodeksu pracy. Jak wynika z jego treści, do podstawowych obowiązków pracodawcy w bezpieczeństwa i higieny pracy należą przede wszystkim:

 • organizacja pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie przepisów oraz zasad BHP, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrola wykonania tych poleceń,
 • reakcja na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, z uwzględnieniem zmieniających się warunków wykonywania pracy,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w zakresie podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Przekazanie informacji pracownikom

Na pracodawcach spoczywa też obowiązek informacyjny, polegający na przekazaniu pracownikom informacji o:

 • zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy oraz na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • o zasadach postępowania w przypadku awarii oraz działaniach ochronnych i zapobiegawczych, podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń,
 • pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Zapewnienie pierwszej pomocy

Kolejnym z obowiązków pracodawcy, jakie wynikają z zasad BHP, jest zapewnienie pierwszej pomocy pracownikom. Należy w tym celu:

 • zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożaru i ewakuacji pracowników,
 • wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
 • zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi, wyspecjalizowanymi w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie BHP pracowników

Pracodawca zatrudniający nowego pracownika zobowiązany jest również poprzedzić zatrudnienie szkoleniem BHP. Ma ono na celu dostarczyć informacje i instrukcje dotyczące wykonywania pracy na konkretnym stanowisku oraz potencjalnych zagrożeń i sposobów radzenia sobie z nimi. Szkolenie to odbywa się w czasie pracy. Jego koszty pokrywa sam pracodawca.

Szafki BHP – szatnie pracownicze zgodne z przepisami

Szczególne znaczenie w zakresie zasad BHP ma organizacja szatni pracowniczych, które są wymagane w przypadku konieczności zmiany na ubranie robocze lub strój służbowych. To zatem, czy w danym zakładzie pracy musi znaleźć się szatnia, zależy od rodzaju i warunków tej pracy.

Liczba szafek pracowniczych uwarunkowana jest liczbą zatrudnionych pracowników. Każdy z pracowników powinien mieć do swojej dyspozycji dwie szafki pojedyncze lub jedną podwójną.

Szafki BHP nie mogą być rotacyjne, co oznacza, że z jednej szafki nie może korzystać na zmianę kilku pracowników.Pracodawca ma obowiązek wydzielenia przestrzeni do przechowywania odzieży własnej i roboczej, wyposażonej w szafki ubraniowe. Wymagane jest, by szatnia była zlokalizowana w sposób umożliwiający dotarcie do miejsca pracy bez wychodzenia na zewnątrz.

Musi być przy tym sucha, ogrzewana i właściwe oświetlona. Ważny jest przy tym dobór szaf BHP o odpowiednim wymiarze. Jak wskazują przepisy, wysokość szafek pracowniczych powinna wynosić 1800 mm, szerokość 480 mm, a ich głębokość 400 mm. Wymagane jest przy tym wyposażenie szafek w drążek, półkę i wieszak.

W szatni musi znaleźć się też miejsce siedzące dla co najmniej połowy pracowników danej zmiany.Warto zadbać o to, by szafy ubraniowe BHP zarówno odpowiadały wymaganiom prawnym, jak i potrzebom samych pracowników. Tylko odpowiednio zaprojektowana szatnia zapewni im maksymalny komfort.

Nie tylko szafy BHP – należyte przechowywanie narzędzi i dokumentów

Szafy ubraniowe BHP to niejedyne szafy, jakie muszą znaleźć się w zakładzie pracy. W odpowiednich warunkach, zapewniających ochronę przed zniszczeniem, kradzieżą i dostępem niepowołanych osób, powinna być przechowywana również dokumentacja. Służą temu specjalne szafy metalowe na dokumenty. Ich obecność w firmie podyktowana jest również wejściem w życie przepisów RODO.Należy zadbać również o właściwe wyposażenie miejsca pracy w szafy warsztatowe do przechowywania narzędzi. Dobrze, by były one wykonane z blachy stalowej odpornej na uszkodzenia mechaniczne, korozję i działanie środków chemicznych. Istotne jest dostosowanie szafek, szuflad, półek i innych elementów wyposażenia do konkretnych potrzeb danego zakładu.

BHP a odpowiedzialność pracodawcy

Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest zobowiązany do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. To on ponosi pełną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu jej wykonywania.Zaniedbanie tych obowiązków przez przedsiębiorcę może wiązać się z odpowiedzialnością wykroczeniową. Ta zgodnie z art. 283 par. 3 Kodeksu pracy podlega karze od 1 000 zł do 30 000 zł.

Szafy BHP w naszej ofercie

W naszej ofercie prezentujemy szeroki wybór szafek metalowych zgodnych z wymogami BHP oraz szafki metalowe na narzędzia i dokumenty, zapewniających bezpieczeństwo i porządek w zakładzie pracy. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnym asortymentem!